Operatorem sklepu internetowego www.steinblau.com jest Steinblau Sp. z o.o, ul. Logistyczna 8, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000559844, numer NIP: 928-208-17-86, REGON: 361583520. Operator świadczą, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej „danymi”) traktuje jako ściśle poufne i dysponuje nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

Składając zamówienie, Klient będący osoba fizyczną, świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów.

Rodzaje danych osobowych. Informujemy, że dla osób dokonujących zakupów i składających zamówienia w Sklepie gromadzimy następujące dane:

 • nazwa i dane kontaktowe,

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • adres korespondencyjny,

 • adres dostawy zakupionych towarów,

 • numer telefonu,

 • dane bankowe,

 • informacje dotyczące płatności

 • dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty i ich wartość.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 • a) firmę Przedsiębiorcy;

 • b) numer NIP;

 • c) numer REGON.

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące korespondencji pomiędzy Steinblau a klientem

 • Logi zawierają adres IP, dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny, odcisk palca)

 • Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych.

Przetwarzanie danych osobowych Kupujących jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między Sklepem a Kupującym. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych naszych klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe Kupujących wykorzystujemy w następujących celach:

Przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów i wystawiania faktur.

Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika.

Komunikacji. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem. Z użytkownikiem możemy kontaktować się telefonicznie, e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji. Możemy kontaktować się także w celu obsługi anulacji zamówień i rozwiązywania kwestii związanych z zamówieniami, z zakupionymi towarami lub usługami. Zwrotu towarów zgodnie z przepisami prawa. Zwrotu wartości towarów zgodnie z przepisami prawa. Postępowaniu reklamacyjnym

Do ulepszania naszych usług. Dane wykorzystujemy do doskonalenia naszych usług i systemów, w celu dodawania nowych funkcji w sklepie internetowym. Możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiety dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia.

Do celów marketingowych. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania naszym klientom danych o najlepszych ofertach dla produktów. Oznacza to, że możemy przesyłać informacje i biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zostały zakupione w naszym sklepie lub których zakupem klient był zainteresowany. W tym celu możemy wykorzystać dane o zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane/dodane do listy życzeń/zakupione) w celu utworzenia profilu. Zawsze zapewniamy, że takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego.

Do obrony naszych uzasadnionych interesów. Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Mogą to być: • Środki mające na celu ochronę strony internetowej na urządzenia przenośne i użytkowników sklepu internetowego www.steinblau.com przed cyberatakami. • Środki mające na celu zapobieganie próbom oszustw i ich wykrywanie, w tym przekazywanie informacji właściwym organom publicznym.

Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.

Dostawcy towarów i usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę:

 • spółkom zależnym i podmiotom przetwarzającym na podstawie realizacji umowy sprzedaży w celu wykonywania wewnętrznych procesów i procedur,

 • firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży,

 • firmom od których kupujemy towary, a które bezpośrednio z magazynów naszych dostawców przesyłane są do Kupującego,

 • przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy,

 • innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych,

 • osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem,

 • organom publicznym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Dane osobowe Kupujących przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Operatora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Operator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Operatora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Steinblau dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt:

Obsługa klienta: tel. (+48 71) 306 75 50, sklep@steinblau.pl

7. Data wejścia w życie

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 15.12.2021 r.